Sem pretiahnite súbory


Zmeniť jazyk


Podmienky služby

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkem pri využívaní služby upload.dzurilla.net.
1.2. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Slovenské mediačné centrum, s. r. o., IČO: 53 360 583, so sídlom Tatranská Lomnica č. 531, 059 60 Vysoké Tatry, Slovenská republika, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložka číslo: 41166/P.
1.3. Službu upload.dzurilla.net sú oprávnené využívať iba osoby staršie ako 16 rokov.
1.4. Používaním služby upload.dzurilla.net vyjadruje Zákazník súhlas s VOP služby (či už priamo jej využívaním alebo využívaním aplikácií tretích strán) a zároveň vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov a využívaním Cookies.
1.5. Zákazník v plnej miere zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré spôsobí svojim konaním v rozpore s týmito VOP alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky Prevádzkovateľovi, iným používateľom Služby alebo iným tretím osobám. Tejto zodpovednosti nie je možné sa zbaviť.


2. Poskytované služby

2.1. Prevádzkovateľ umožňuje prostredníctvom serveru upload.dzurilla.net zákazníkovi využívať tieto služby:
2.1.1 poskytovanie úložného priestoru pre nahrané súbory, ich správu, opätovné stiahnutie a ich zdieľanie prostredníctvom siete.
2.1.2. možnosť sťahovať nazdieľané nahrané súbory ďalších užívateľov
2.2. Pre využívanie služieb uvedených v bode 2.1.1. a 2.1.2. nie je potrebná registrácia Zákazníka. Poskytovateľ v prípade potreby môže podmieniť poskytovanie služieb v bode 2.1.1. a 2.1.2 registráciou zákazníka.
2.3. Zákazník je oprávnený súčasne nahrať súbory v úhrnnej veľkosti maximálne 2 GB.
2.4. Zákazník používaním služby udeľuje súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ spracovával nahrané súbory.
2.5. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prevádzku upload.dzurilla.net ukončiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia používateľa.


3. Práva a povinnosť užívateľov

3.1. Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nemonitoruje, neotvára a neanalyzuje súbory, ktoré sú nahrané užívateľmi. To neplatí v prípade obmedzenia či zmazania obsahu v zmysle týchto podmienok.
3.2. Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah informácií nahraných Zákazníkom na službu upload.dzurilla.net iba vtedy, ak mohol vzhľadom k predmetu svojej činnosti a okolnostiam a povahe prípadu vedieť, že obsah uložených informácií alebo konanie užívateľa sú protiprávne, alebo sa preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní Užívateľa a neučinil všetky kroky, ktoré je po ňom možné požadovať k odstráneniu alebo zneprístupneniu týchto informácií.
3.3. Prevádzkovateľ nie je povinný dohliadať na obsah nahrávaných, prenášaných alebo ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti o protiprávnom obsahu nahraných súborov.
3.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať, odstrániť, zneprístupniť alebo inak obmezdit dostupnosť akéhokoľvek nahraného súboru a to hlavne
[i] pokiaľ od doby nahrania uplynulo 14 dní
[ii] ak sa Prevádzkovateľ dozvie o protiprávnosti obsahu nahraného súboru alebo o protiprávnosti konania Zákazníka, alebo
[iii] v prípade zrušenia účtu zo strany Užívateľa.
3.5. Zákazník sa zaväzuje, že na server upload.dzurilla.net nahrá iba súbory, ktoré sú predmetom jeho duševného vlastníctva. Akékoľvek súbory, ktoré sú v rozpore s autorskými právami môžu byť a budú zo serveru trvalo odstránené. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa na náhradu škody.
3.6. Každý nahraný súbor je jednoznačne identifikovateľný cez unikátnu URL adresu, ktorú tvorí kombinácia znakov a čísel.
3.7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetky nahrané súbory sú Prevádzkovateľom uložené na serveroch a dátových úložiskách.
3.8. Užívateľom sa zakazuje na službu upload.dzurilla.net nahrávať akékoľvek programy, skripty, makrá , súbory, resp. iné digitálne časti, ktoré sú spôsobilé či už úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobiť dočasné alebo trvalé znefunkčnenie služby. Porušenie tohto ustanovenia môže a bude zakladať vymáhanie spôsobenej škody súdnou cestou.
3.9. Užívateľom sa zakazuje na službu upload.dzurilla.net zakazuje nahrávať akýkoľvek obsah, ktorý má charakter počítačového vírusu, internetového červu, trójskeho koňa, emailového červu, zásuvného modulu ActiveX a Java appletov, spywaru, adwaru, spammeru, dialeru, hicjackeru, hoaxu, phishingu, pharmingu, spoofingu alebo iného druhu škodlivého kódu alebo softvéru (vrátane takého, ktorý tu nie je explicitne vyjadrený), ktorý má za následok porušiť právom chránené záujmy Prevádzkovateľe alebo tretích strán.


4. Následky porušenia podmienok

4.1. V prípade podstatného porušenia podmienok služby upload.dzurilla.net alebo záväzných právnych predpisov je Prevádzkovateľ oprávnený:
4.1.1. obmedziť práva Zákazníka spôsobom zakazujúcim ďalší upload akéhokoľvek iného súboru.
4.1.2. obmedziť práva Zákazníka využívať ďalšie znemožňovanie služby.
4.2. Zákazník, ktorému bol zablokovaný prístup, nie je oprávnený naďalej využívať službu upload.dzurilla.net a to ani pod iným účtom.

O nás

Slovenské mediačné centrum

Od roku 2020 poskytujeme efektívne, cenovo dostupné a alternatívne riešenie sporov v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. V rámci našej činnosti sa zameriavame aj na tzv. alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov bez nutnosti podávania žaloby na súde. Naše mediačné centrum je zložené z expertov z oblasti práva, psychológie, sociálnej práce a ďalších kľúčových oblastí, vďaka ktorým dokážeme vyriešiť k spokojnosti takmer každý konflikt. Úspešnosť mediácie v našom mediačnom centre sa pohybuje na úrovni až 80%. Výhodou nášho mediačného centra je, že ponúkame možnosť využitia nielen klasickej formy mediácie, ale aj zároveň vieme našim klientom poskytnúť riešenie prostredníctvom tzv. "online mediácie" bez nutnosti priamého kontaktu so stranami.


Čo môžeme urobiť pre vás?

V prípade, že je to klientmi vyžadované, vieme vycestovať a pôsobiť aj mimo týchto okresov alebo vám pomôcť s mediáciou priamo v teréne. Jednou z alternatívnych možností je aj mediácia za účasti odborného psychológa (napr. pri sporoch o zverenie dieťaťa do starostlivosti), prípadne nová forma tzv. “online mediácia”, ktorú začína využívať čoraz viac našich klientov.

Nebojíme sa výzviev a ani komplikovaných prípadov – našou zásadou je spokojnosť všetkých strán a dobrý pocit z vyriešenia konfliktnej situácie. V prípade, že ste osoba, ktorá sa nachádza v materiálnej núdzi, sme ochotní vám pomôcť v zmysle ustanovení zákona č. 327/2005 Z. z. Zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Pokiaľ vás naša ponuka oslovila a zvažujete mediáciu, neváhajte a kontaktujte nás! Sme vám k dispozícii v každý pracovný deň a v prípade nevyhnutnosti a potreby aj cez víkendy a sviatky! Kontakt s nami je veľmi jednoduchý a predovšetkým príjemný. Dávame si záležať na tom, aby v prípade mimosúdneho riešenia sporov bol konflikt vyriešený princípom “win-win” (výhry) pre všetky zúčastnené strany sporu. Garantujeme vysokú odbornosť, profesionalitu a diskrétnosť pri riešení vášho problému.


Kontaktujte nás

Slovenské mediačné centrum, s. r. o.
Tatranská Lomnica č. 531
059 60 Vysoké Tatry

IČO: 53 360 583
DIČ: 2121350902
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro., vložka číslo 41166/P

e-mail: office@mediacnecentrum.eu

Ak chcete používať náš web, musíte súhlasiť s podmienkami služby.
Prečítať podmienky